logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podmiotu
minus Struktura organizacyjna
   minus statut
   minus Regulamin organizacyjny
   minus Struktura organizacyjna
   minus Organizacja urzędu - wykaz kadry
   minus Godziny urzędowania
   minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
   minus Instrukcja kancelaryjna
   minus Instrukcja archiwalna
plus Kierownictwo
plus Majątek Urzędu i finanse
minus Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
minus Rejestry i ewidencje
minus Kontrole zewnętrzne
minus E-urząd Elektroniczny Urząd Podawczy
minus Ochrona danych
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 INNE AKTY PRAWNE
plus Kodeksy
plus Inne ustawy
 AKTUALNOŚCI
plus Zamówienia publiczne do 30.000 Euro
minus Ważna informacja
 INNE
minus Statystyka
minus Oferty pracy
plus Praca w PUP
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Struktura organizacyjna

Spis dokumentów:
1. statut
2. Regulamin organizacyjny
3. Struktura organizacyjna
4. Organizacja urzędu - wykaz kadry
5. Godziny urzędowania
6. Przyjmowanie i załatwianie spraw
7. Instrukcja kancelaryjna
8. Instrukcja archiwalna

STATUS PRAWNY I ORGANIZACJA JEDNOSTKI

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej jest jednostką organizacyjną Powiatu Średzkiego nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, która zgodnie z art. 33b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2001, Nr 142, poz.1592 ze zm.) wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I ORGANIZACJA JEDNOSTKI

Przedmiot działalności oraz kompetencje Powiatowego Urzędu Pracy określa zasadniczo ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2004 Nr 99, poz.1001), która wykonywanie zadań z zakresu promocji zatrudnienia należących do samorządu powiatowego powierza Powiatowym Urzędom Pracy.

Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy:

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

5) inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;

6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

7) inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;

8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;

9) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

11) współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

12) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

14) wydawanie decyzji o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego,
stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia
finansowanych z Funduszu Pracy,

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

15) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c;

16) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z
postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

18) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

19) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania.

Inne akty prawne które częściowo regulują działalność Powiatowego Urzędu Pracy to:

- ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zmianami)

- ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz.668 ze zmianami)

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami)

- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.154 )

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 ze zm.)

- ustawa z dnia 13 października 1999 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz.887)

Ilość odwiedzin: 5481
Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 19:39:30
Data udostępnienia informacji: 2003-06-09 19:39:39
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-19 18:57:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner